Serbest hekimliği sınırlandırmak kamu sağlığına katkı sağlamaz

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 06 Ekim 2022 tarihinde yapılan düzenlemeler: Sağlık hizmet arzını kısıtlayan; “Sözleşme özgürlüğünün” kullanılmasını ve “Devlet’in, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemesi” görevini engelleyen özelliktedir. Yürürlük tarihe ileri alınmalı ve yetkili Uzmanlık Dernekleri ile görüşerek yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.
Kamu ve özel sağlık kurumlarından bağımsız, serbest statüde çalışan hekimler, yurttaşlarımızın beklentilerini karşılamaları ve özellikli tıbbi-cerrahi işlemlerdeki deneyimleri ile sağlık hizmeti üretiminde ihmal edilemez bir konumdadırlar.
Hastalarının tanı ve tedavi sürecinde büyük yatırım gerektiren teknolojik ve lojistik hizmetleri özel sağlık kurumlarından sözleşme yolu ile sağlamaktadırlar.
Yapılan düzenleme hukuken “ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmayan Sözleşme özgürlüğünün kullanılmasını (1) ve Anayasal olarak “Devlet’in, hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alması; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemesi” (2) görevini yapmasını engelleyen ve fiilen sağlık hizmet arzını kısıtlayan özelliktedir.
Teknolojik ve lojistik hizmetleri özel sağlık kurumlarından sağlamaları, gereksiz tıbbi ithalatı önleyerek Türkiye ekonomisine katkılar sağlayan bir uygulamadır ve korunmalıdır.
Serbest Hekimliğin, özel sağlık kurumlarından yararlanmalarını önlemek veya sınırlandırmak kaynakların etkin ve verimli kullanımı ilkesine aykırıdır;
Hükümetin özel önem verdiği sağlık hizmeti ihracatının (sağlık turizmi), tıbbi teknoloji ithalatı ile sağlandığı bilinmektedir.
Bu düzenleme Serbest hekimliğin yabancı hasta hizmet kapasitesini azaltacak ve sonuç olarak sağlık hizmeti ihracatını daraltacaktır.
Sağlık Bakanlığımızın Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini ileri bir tarihe alması ve yetkili Uzmanlık Dernekleri ile görüşerek böyle bir yönetmeliğin gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

(1) Türk Borçlar Kanunu, Sözleşme özgürlüğü, Madde 26,27 (2) TC Anayasası Madde 167